آرشیو برچسب: انجام پروژه موج

math engineering

معادلات فیزیکی گرما لاپلاس موج در حالت همگن به همراه شرایط مرزی همگن

هر سه معادله مذکور در تمامی دستگاه های مختصات با استفاده از روش جداسازی متغیرها قابل حل بوده و بسته به این که در کدام دستگاه مطرح شده باشند، پس از جدا کردن متغیرها به چند معادله دیفرانسیلی معمولی با ضرایب ثابت، کوشی، لژاندر و یابسل خواهند رسید. Continue reading “معادلات فیزیکی گرما لاپلاس موج در حالت همگن به همراه شرایط مرزی همگن” »