آرشیو برچسب: انجام پروژه تلفیق ناوبری

INS-GPS-Integration

انجام پروژه ناوبری

در يك دسته بندي كلي فرآيند تعيين موقعيت جسم متحرك يا همان ناوبري به يكي از دو
روش ناوبري اينرسي Inertial Navigation و ناوبري راديويي Radio Navigation قابل انجام است. در روش ناوبري اينرسي جسم متحرك بدون نياز به دنياي بيرون با استفاده از شتاب سنج ها و ژيروسكوپ هاي خود تغييرات مكان و وضعيت چرخش را نسبت به شروع حركت، اندازه گيري مي نمايد. بنابراين در اين روش بايستي كه شرايط اوليه مكان و وضعيت جسم قبل از شروع به حركت، مشخص باشد. متداول ترين روش هاي ناوبري اينرسي، ناوبري اينرسي با صفحه پايدار Stable Platform و ناوبري اينرسي چسبيده به بدنه Strapdown است. در ناوبري راديويي ايده اصلي آن است كه سامانه ناوبري پس از اندازه گيري فاصله با چند نقطه مرجع از روي روابط هندسة فضايي موقعيت خود را محاسبه مي كند. Continue reading “انجام پروژه ناوبری” »