آرشیو برچسب: انجام پروژه اندازه گیری فشار

industrial control

انجام پروژه ابزار دقیق و کنترل صنعتی

در کنترل فرایندها عناصر نهایی اجزایی هستند که در سیستم های غیر الکتریکی دبی سیال واسطه کنترل controlling medium را تغییر داده (مثلا با تغییر دبی، کمیت دیگری مانند فشار و یا درجه حرارت را در یک سیستم کنترل می نمایند) و در سیستم های الکتریکی متغیر مناسب اینوگونه سیستم ها را به طریقی تنظیم می نمایند که متغیر کنترل شونده در حد مطلوب باقی بماند. بنابراین وظیفه ای که به عهده عنصر نهایی در هر سیستم گذاشته شده است وظیفه مهمی بوده و در اکثر مواقع انتخاب، نحوه عملکرد و نیز نگهداری این عناصر، مشخص خواهد کرد که سیستم کنترل به کار گرفته شده در هر مورد آیا به نحو رضایت بخشی عمل خواهد کرد یا خیر؟ Continue reading “انجام پروژه ابزار دقیق و کنترل صنعتی” »