mohasebat

انجام پروژه محاسبات عددی

درون یابی خطی

فرض کنید که مجموعه ای از m عدد projectرا داشته باشیم و به هر عدد pso project1 عدد دیگری مثل project12را نسبت بدهیم. مقادیر project12 را می توان همانند مقادیر یک تابع فرضی در نقاط pso project1تصور نمود. اگر عددی به ما داده شده باشد که دقیقا برابر یکی از pso project1ها باشد، در این صورت project12مربوطه را می توانیم به راحتی موضع یابی کنیم. اما اگر عدد مورد نظر، مثلا project، بین دو عدد pso project1 و project4باشد، آنگاه در مورد y مربوطه چه اظهار نظری می توان کرد. اگر x و y نتیجه یک فرایند تجربی باشند، ما نمی توانیم ایده روشنی از اینکه چه نوع رابطه تابعی بین آنها، به صورت یک عبارت تحلیلی، وجود دارد، داشته باشیم. حتی گاهی اوقات امکان دارد که ما این رابطه تحلیلی را به طوری کامل بدانیم، ولی ممکن است که این رابطه، یک رابطه محاسباتی پیچیده باشد.

در این گونه مواقع می توانیم از روش درون یابی استفاده کنیم، چرا که ساده، سریع و کم هزینه است.

برای انجام اینکار ما فرض خواهیم کرد که یک رابطه تابعی (مثلارابطه خطی، هذلولی و…) بین مقادیر x و y موجود در مجمعه مورد مطالعه، وجود دارد. البته این مسئولیت بر عهده ما خواهد بود که از معتبر بودن فرض مورد نظر مطمئن باشیم. برای مثال، جدولی را در نظر بگیرید که در آن مقادیر تابع project32 به ازای …,x=1.1,1.2,1.3 آورده شده باشد. حال اگر بخواهیم تابع مورد نظر را در نقطه 1.25 با استفاده از روشهای درونیابی، حساب کنیم، در اینصورت به عوض یک مقدار نامتناهی، به یک مقدار متناهای خواهیم رسید، با وجود این و در حالت عمومی، فرض ما این خواهد بود که برای هر x، مقدار y مربوط به آن وجود دارد و با وجود این فرض، آن را محاسبه خواهیم کرد.

حال فرض کنید که مقادیر project5 با شرط project6مفروض یاشند، اگر عددی مثل project7به ما داده شود به طوری که project8آنگاه برای محاسبه y مربوط، یعنی project9مطابق شکل زیر عمل خواهیم کرد.

project22

 

نقطه project 10روی پاره خط L که دو نقطه project11و project13را به هم وصل می کند، قرار دارد. لذا برای محاسبه project9 کافی است که معادله خط گذرنده از دو نقطه project11و project13را نوشته و با قرار دادن project23در این معادله، مقدار project9 را به صورت زیر محاسبه کنیم

project aerocontrol

به علت آنکه برای محاسبه project9 از معادله یک خط استفاده می شود، فرمول فوق به نام درون یابی خطی معروف است.

برای انجام پروژه و مشاوره با ما تماس بگیرید
aerocontrol.project@yahoo.com
aerocontrol.project@gmail.com

آی دی تلگرام:

                                                                                                             @ae_pr

تلفن تماس
09304692657

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *